MENÜ

Adatvédelem

 

                                                  Adatkezelés

 

     A Babbo®  (www.babbo.hu) webáruház használata során az Unit-B Faipari Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az Unit-B Faipari Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet  a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Unit-B Faipari Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Unit-B Faipari Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@babbo.hu e-mail címen.

     A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló  17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja az Unit-B Faipari Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Szolgáltató adatai Cégnév: Unit-B Faipari Kft. 1154 Budapest, Szentmihályi út 44.
A Szolgáltató saját márkaneve: Babbo®  bababútor
A Szolgáltató webáruházának címe: www.babbo.hu
Képviselő neve: Bucsú Csaba
E-mail cím: info@babbo.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-661964
Nyilvántartó és kibocsátó: Cégbíróság
Adószám: 12278428-2-42
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11704007-20152185-00000000

A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat – a felhasználó írásbeli hozzájárulása hiányában – közvetlen üzletszerzési célra nem használja fel. Az ügyfelekre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve az érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor. Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá mind a Szolgáltatóra, mind az érintettre nézve.

Az adatkezelés időtartama: 8 év

Az Adatvédelmi Nyilatkozat legutóbbi módosításának dátuma: 2013. február 1.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat egyértelmű értelmezése érdekében tisztázandó fogalmak a következők:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Különösen ezek gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

     Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá a Törvénnyel összhangban kérheti adatai módosítását, zárolását, törlését. Szolgáltató az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy a jogszabályban meghatározott kivételekkel azok törlését kérni. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: Unit-B Faipari Kft. 1154 Budapest, Szentmihályi út 44. Email: info@babbo.hu Telefon: +36-1-271-0459, Mobil: +36-30-966-4306.Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat az info@babbo.hu email címen. Az érintett a Törvény, valamint a Polgári törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az adatvédelmi biztoshoz is fordulhat (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest Pf.:50, illetve http://naih.hu oldalon.

Vonatkozó jogszabályok, kormányrendeletek

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet - a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
     A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót (kötelezettet) terhelik. Az idevonatkozó törvény teljes szövege ide kattintva olvasható: 1959. évi IV.törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) Az érdekérvényesítésben segíthetnek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ( www.nfh.hu 1088 Budapest József Körút 6. , Tel.: 06-1- 459-4800) illetve az Országos Fogyasztóvédelmi Felügyelet honlapján (www.ofe.hu) található információk.
     A kifogás érvényesítéséhez szükséges az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla, blokk), és maga a termék is.

Biztonság

     Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
     Weboldalon való vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Felelősség kizárása

     Vállalkozó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az Unit-B Faipari Kft. webáruházában történő adatkezelést bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információkezelési Hatósághoz (NAIH), mely dokumentum itt megtekinthető.

Impresszum

A médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szervek:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest Pf. 75., Tel: +36 1 457 7100
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Pf: 5., Tel: +36 1 391-1400

Felelős kiadó: Babbo bababútor - Unit-B Faipari Kft. mindenkori ügyvezetése
Cím: 1154 Budapest, Szentmihályi út 44.
E-mail: info@babbo.hu
Szerkesztés: Babbo bababútor - Unit-B Faipari Kft.
Cím: 1154 Budapest, Szentmihályi út 44.
E-mail: info@babbo.hu

Webfejlesztés, karbantartás és üzemeltetés: Usernet Kft
Cím: 1033 Budapest, Hévízi út 2.
Web. www.usernet.hu
Tel: (+36) 70 318 7474

Tárhelyszolgáltató: Integrity Kft.
Cím: 11132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail: info@integrity.hu 
Tel: 06-1-450-2660

A honlapon megjelenített információkat az Unit-B Faipari Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A www.babbo.hu weboldal böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

- a weboldal, ill. annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;

- a Babbo bababútor  logó, szlogen, valamint a weboldalon jelölt egyes termékek védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;

- a Babbo bababútor  előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Babbo bababútor azonban beleegyezik abba, hogy Ön a weboldal tartalmát vagy kivonatait a szabad felhasználás körében személyes használatra - számítógépén tárolja vagy kinyomtassa; 

- a Babbo bababútor fenntartja magának a jogot, hogy weboldal tartalmát bármikor módosítsa ill. elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse;

- a Babbo bababútor nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz;

- a weboldal, ill. az ott elérhető információk hozzáféréséből, ill. azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért - ha jogszabály másként nem rendelkezik – a  Babbo bababútor  szintén nem vállal felelősséget.  Mindez vonatkozik weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására ill. tartalmára is.  

 

Termékcsaládok

A 21. századi vonalvezetésű STELLA bútorcsalád rejtett fiókos pelenkázója és fiókos szekrénye kihívás a cseperedő babák számára, és praktikus tárolóhely az anyukák részére.

Az izgő-mozgó, huncut babák ihlették a FIORE bababútor kiságyait és négy fiókos pelenkázóit, az egyedi színösszeállítású elemekkel a babaszoba különleges hangulatú lesz! 

A LUNA bútorcsalád szögletes formája és egyedülálló kerek gombjai elegáns összhatást, páratlan hangulatot teremtenek a babaszobába. Különleges bababútor - különleges babának! 

Visszafogott, kerek formák jellemzik a SOLE bababútor elemeit, a babaágyhoz illeszthető pelenkázóval és játéktárolóval sorolható bútorcsaládot kapunk, mely ideális az egységeket kedvelők részére.

A STELLA PRÉMIUM bababútor magasfényű babaágya, pelenkázó komódja, variálható kétajtós szekrénye fényűző körülményeket teremt minden babaszobába, Tandem fiókjaival egyedüli a Babbo bababútor kínálatában. 

A meghitt hangulatú MARE bababútor család a környezet színeivel díszíti a babaszobát, tágas pelenkázói, átalakítható babaágyai minden lakásba illenek, harmóniát és nyugalmat teremtve a legkisebbeknek.

A Junior család elemeihez megálmodott házikós ágyak a biztonság érzésével kényeztetik a gyerekeket, miközben kialakításuk révén akár ott feküdhetünk mellettük, míg álomba merülnek.